לכל אישה יש שם; התפתחויות בחקיקה ובפסיקה בתחום זכותה של אשה לבחור שם – קריאה טקסטואלית, משפטית ופמיניסטית