כבוד האדם של להט"ב בהקשר התרבותי הישראלי: הצעה פרשנית לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ולאיסור הטרדה מינית