תפיסות של שוויון: משוויון כמושתת על דמיון לשוויון כמושתת על כבוד האדם