הגיעו לידי ממצאיו של מחקר חדש אודות פועלן המקצועי של שופטות בית המשפט העליון בקנדה. המחקר בחן את יצירתן השיפוטית של שלוש השופטות הקנדיות ה”עליונות” (מתוך עשרים ושמונה שופטים ושופטות) בשנית 1982 – 1999. על פי הממצאים, שלוש השופטות, שהוו כ – 11% מכלל השופטים, כתבו 407 מתוך 1028 חוות דעת המיעוט שנכתבו באותן שנים, כלומר – 46%, כמעט מחצית, מחוות דעת המיעוט. (הנתונים מתבססים על עבודת מסטר של סטודנטית קנדית למדעי המדינה, Bonnie Androkovich-Ferries, “Judicial   Disagreement on the Supreme Court of Canada” . MA thesis, in Political Science, University of
Lethbridge).

בקנדה, אם כן, שופטות בית המשפט העליון נבדלות מן השופטים הגברים, ומבטאות קול שונה, גישה אחרת, נקודת מבט ייחודית. בלא להיכנס לעמדות הספציפיות שהביעו השופטות בהקשרים השיפוטיים השונים, הנתונים הסטטיסטיים מובהקים דיים כדי לבסס את הקביעה כי שופטות בית המשפט נתנו ביטוי לעמדה בעלת זהות מיגדרית נשית, שהיא שונה מזו הגברית. לפחות בחלק מן המקרים, ההתפלגות המיגדרית היתה בהקשר של סוגיות הקשורות בזכויות נשים ובאלימות נגד נשים, ויש שבית המשפט העליון התפלג במדויק על פי החלוקה המיגדרית: כל הנשים בצד אחד, וכל הגברים בצד האחר. הנשים הפסידו, תמיד, כיוון שתמיד היו במיעוט. ואולם הן הביעו את עמדתן, הנשית, והכניסו אותה אל תוך הרשומות הפומביות ואל הזיכרון הקולקטיבי. (מחקר ישראלי מיגדרי של מערכת המשפט הישראלית, שנערך לפני כעשור על ידי ד”ר רינה בוגוש ועו”ד רחל דון-יחיא מעניק בסיס להנחה כי גם בישראל, כמו בקנדה, שופטות נבדלות בעמדותיהן משופטים גברים).

מאליו מובן כי לא כל שופטת, עליונה או לא, מבטאה “עמדה נשית”, וישנן שופטות (כמו נשות מקצוע רבות אחרות) אשר חשות צורך להיות “יותר גברים מן הגברים”. ואולם הניסיון המצטבר ברחבי העולם מלמד כי ככל שנשים מתאקלמות בסביבות מקצועיות שהיו בעבר “לגברים בלבד”, כשהן חשות בנוח ובטחונן העצמי גובר, כך הן נוטות לבטא את נקודת מבטן, אשר נובעת מן המקום החברתי בו צמחו כנשים, ואשר היא שונה, פעמים רבות, מנקודת מבטם של הגברים. שופטות ושופטים קנדיים בבית המשפט העליון בקנדה רואים דברים אחרת; עובדה.

הנתונים הקנדיים מאלפים. מאלפת לא פחות העובדה כי איש לא טרח מעולם לבדוק את הנתונים הללו ולתת עליהם את הדעת. אפילו לא בקנדה, בה מצבן של הנשים משופר לאין ערוך מאשר במרבית המקומות בעולם.

יש חשיבות לייצוג הולם במערכת המשפט, בבית המחוקקים, ובכל זירה ציבורית. לנשים ולכל מיעוט אחר. ישנה גם אחריות המוטלת על כתפי מי שמייצגים, במערכת המשפט, בבית המחוקקים ובכל זירה ציבורית, נשים או כל מיעוט אחר. בין שבחרו “לייצגו” ובין שלא. תחשבו על זה.