November, 2012

November 28, 2012

אבו מאזן בחר לתקן את הטרגדיה ההיסטורית של הסירוב הפלסטיני לקבל את החלטת החלוקה של האו”ם מכ”ט נובמבר, 1947. מקץ 65 הוא בחר לשוב לרגע ההיסטורי, ולקבל: את קיומה של מדינת ישראל, את המחויבות לשלום, את המחויבות לעקרונות האו”ם ולשיתוף הפעולה. זהו הרגע לחגוג ולברך.