September, 2007

September 9, 2007

צעד חקיקתי מתוכנן מחפיר זה, שיש לקוות שהציבור כולו יתקומם נגדו וימנע את הוצאתו מן הכוח אל הפועל, שופך אור על התנהלותו הכללית של שר המשפטים של אהוד אולמרט, דניאל פרידמן. פרידמן יורה לכל הכוונים: הוא מנסה להעצים את נשיאי בתי המשפט המחוזיים והשלום על חשבון מנהיגותה של נשיאת בית המשפט העליון והאחדות המערכתית של