August, 2007

August 25, 2007

בזכות יגאל לביב, שהפנה את תשומתי לבי אליה, מצאתי באתר נענע את רשימתה של “מיז קיי” (“לחם, עבודה, פמיניזם, הגירה), והחלטתי ל”יבאה” לכאן כלשונה. הכותבת מציגה ומבהירה להפליא את הקישור המצמרר בין התהליך הכלכלי המבעית של גלובליזציה, המשתלט על החברה האנושית, ובין הכשלת הפמיניזם בכל חלקי העולם, בין אובייקטיפיקציה (חיפצון) של נשים,  “הגירת עבודה”, עוני, ופגיעה בכבודו הסגולי של

August 11, 2007

במקומות אחרים הראיתי בפירוט רב כי החברה הישראלית מכילה סממנים בולטים ומובהקים של “תרבות הדרת-כבוד” (honor culture), לצד סממנים של תרבויות “כבוד סגולי” (dignity), כבוד מחיה (respect) והילת כבוד (glory). (לשם פירוט, ראו שני ספרי המוקדשים לכבוד בחברה הישראלית: שאלה של כבוד: ישראליות וכבוד האדם,ולאחרונה גם כבוד אדם וחוה: פמיניזם ישראלי משפטי וחברתי, ורשימה ארוכה של מאמרים

August 4, 2007

ששים שנה חלפו מאז תם הפרק האימתני ביותר בתולדות המלחמות, כמו גם בהיסטוריה של היהודים. תנורי שריפת הגופות באשוויץ כבר קורסים ומתפוררים, אך הטראומה ושרידיה חיים בנו במלוא עצמתם. בישראל, כמו במקומות נוספים בעולם, אנו חיות וחיים עדיין בצל מלחמת העולם השניה, והשמדת יהודי אירופה פועמת עדיין חזק בלב הווייתנו האישית והקולקטיבית. רבות מאוד מחוויותינו