קולנוע

April 28, 2018

February 5, 2018

רשימה קצרה זו עוסקת בסכסוכי הדרת-כבוד שמקורם מגדרי ובדרכי התמודדות עמם. הטענה המוצגת היא שסכסוכי הדרת-כבוד מגדריים, כלומר כאלה המתגלעים בין גברים ונשים בחברת הדרת-כבוד פטריארכלית, ניתנים ליישוב על ידי חריגה מהשקפת העולם המבוססת על הדרת-כבוד, ופעולה מתוך השקפת עולם אלטרנטיבית, כזו המושתתת על כבוד סגולי וכבוד מחיה. כאשר נשים נוקטות במהלכים כאלה, הן משחררות

October 31, 2016

October 28, 2016

This article offers a film analysis of Israeli films which, it claims, embrace or critique Israel’s Zionist and Palestinian perceptions of honor, as compared with universal human dignity. The article groups together and examines six acclaimed Israeli feature films that, it argues, present and comment on Zionist and Palestinian perceptions of honor, as well as human dignity. The Israeli-Zionist