Law

October 13, 2016

הטרדה מינית היא עבירה נפוצה המתרחשת ברחוב, בבית, בעבודה ובכל מקום. כיום כולנו מודעים לקיומן של הטרדות מיניות ולכך שהן אסורות בחוק. אך האם מבט חודר, מחמאה, או תמונת עירום יכולים להיחשב הטרדה מינית? האם כאשר אישה מטרידה גבר זו הטרדה? בישראל קיים חוק למניעת הטרדות מיניות, וספר זה מציג את החוק ותשובות לשאלות שהוא

October 13, 2016

הספר נועד לפתוח צוהר אל השקפת העולם הפמיניסטית בכלל ואל הפמיניזם המשפטי בפרט. לאחר הצגת התנועה הפמיניסטית והגישות הפמיניסטיות למשפט, הספר בוחן את מצבן של נשים בחברה ובמשפט בישראל לאור זכויות אדם בסיסיות – הזכויות לחיים, לשוויון, לכבוד, לחירות, למשפחה ולביטחון אישי. דרך פריזמה זו, הוא עוסק בדיני עבודה, משפחה, אלימות מינית, ייצוג בתחום הציבורי

October 13, 2016

October 13, 2016

א. הקדמה; 1. מבנה המאמר; 2. כמה מילים אישיות. ב. מהו כבוד מִחְיָה מקצועי אישי לימודי של תלמידי משפטים; 1. כבוד מחְיָה לעומת הדרת-כבוד וכבוד סגולי; 2. הדרת-כבוד וכבוד מחיה של אנשי משפט; 3. כבוד מחיה לימודי. ג. דרכים להרחבת כבוד המחיה הלימודי של תלמידי משפטים; 1. בסימן קריאה: מצא את הטיעון; 2. כבולים במשקפיים: קללת הנחש והתפוח; 3.

October 13, 2016

א. הצגת הנושא והמאמר ב. חלק ראשון: ״הבנת הנורמה״ — האיסור הפלילי של ״מעשה מגונה״ המשפט האנגלי (1) עברת ״תקיפה״ (Assault) (2) עברת ״תקיפה/מעשה מגונה״ (Indecent Assault) 2. המשפט הקנדי, האמריקני והסקוטי 3. שיטות משפט אחרות: צרפת וגרמניה 4. ישראל ג. חלק שני: ״זיהוי המוסכמה״ — אשכול המוסכמות החברתיות־התרבויות הרלוונטיות 1. מוסכמות מוסרניות לגבי המיניות עצמה

October 13, 2016

October 13, 2016

המאמר מציין מלאת עשור לחוק הישראלי למניעת הטרדה מינית, ועורך לו ״חשבון־נפש”. הוא מורכב משני חלקים: הראשון מציג את מניעי החקיקה ואת מטרותיה העיקריות; והשני סוקר את מידת הגשמתה של כל אחת מן המטרות, בוחן את הסיבות להצלחה או לכישלון בהגשמה, ובודק את התאמת הכלים החקיקתיים למטרה החברתית־ המשפטית. מניעי החקיקה ומטרותיה מוצגים בחלקו הראשון של המאמר בהתבסס על נוסח

October 13, 2016

In a move that strengthens the political and normative power of the Israeli courts, and especially that of the Supreme Court, the Israeli judiciary has construed the statutory definition of murder in a manner that allows the courts, while determining criminal responsibility, to conduct an additional, disguised procedure of labeling and normalizing. Courts have construed

October 13, 2016

May 26, 2014

המאמר מכיל ניתוחים של נתונים סטטיסטיים המתייחסים ל-400 תיקי הטרדה מינית שנדונו בבתי משפט, בתי דין לעבודה ובתי דין משמעתיים בעשור הראשון לתחולתו של החוק למניעת הטרדה מינית