יישוב של סכסוכי כבוד מגדריים בסרט הישראלי-פלסטיני לא פה לא שם

רשימה קצרה זו עוסקת בסכסוכי הדרת-כבוד שמקורם מגדרי ובדרכי התמודדות עמם. הטענה המוצגת היא שסכסוכי הדרת-כבוד מגדריים, כלומר כאלה המתגלעים בין גברים ונשים בחברת הדרת-כבוד פטריארכלית, ניתנים ליישוב על ידי חריגה מהשקפת העולם המבוססת על הדרת-כבוד, ופעולה מתוך השקפת עולם אלטרנטיבית, כזו המושתתת על כבוד סגולי וכבוד מחיה. כאשר נשים נוקטות במהלכים כאלה, הן משחררות את עצמן מתכתיבי הדרת-הכבוד של החברה, ובתוך כל פועלות לשינויה.

כדי להציג סכסוכי הדרת-כבוד מגדריים ואופנים של יישובם מתוך השקפת עולם של כבוד סגולי וכבוד מחיה, המאמר משתמש בסיפורים בדיוניים מתוך סרטה הישראל-פלסטיני של מייסלון חמוד  לא פה לא שם. בהציגו שלוש נשים פלסטיניות ישראליות שמסיטות סכסוכי הדרת-כבוד מגדריים לשיח המושתת בעיקר על כבוד מחיה, הסרט משרטט שלוש דרכים לביצוע הסטה ערכית כזו. כל אחת מן הדמויות מדגימה דרך נשית נבדלת של סירוב לקבל את תכתיבי הדרת-הכבוד ויישוב הסכסוך מתוך תפיסה של כבוד מחיה. בתוך כך, הסרט מציג נשים הפועלות לשינוי פרדיגמטי של הבסיס הערכי שעליו מושתת השיח של קבוצת ההתייחסות שלהן.

עלילת הסרט ודמויותיו משמשות כדי להדגים סכסוכי הדרת-כבוד מגדריים, ואופני ישוב סכסוכים כאלה מתוך עולם של כבוד סגולי וכבוד המחיה. בחירת עלילת הסרט כ-case study מאפשרת להציג את הנושא התיאורטי של המאמר תוך התייחסות ליצירת אמנות, ובתוך כך להציע לה ניתוח פרשני.