Why ‘Law-and-Film’and what does it actually mean? A perspective

מטרת המאמר היא להציג בפני הקוראים את התחום האינטרדיסציפלינרי "משפט וקולנוע", ולפרוש בפירוט פרספקטיבה מחקרית מסוימת: זו שמפתחת הכותבת. המאמר פותח בהצגה קצרה של התחום בכללותו, ואחר כך מתמקד בקווי המתאר של האופן בו אני מציעה למסגר אותו. אופן זה מכיל שלושה ראשים מובחנים, הנשענים על שלוש הנחות בסיסיות: 1. שצורות הפעולה החברתיות של סרטים מסויימים מקבילות לצורות הפעולה החברתיות  של מערכות משפט; 2. שסרטים מסויימים קוראים לצופים בהם להפעיל שיפוטיות; 3. שישנם סרטים בעלי תורות משפט פופולריות. שלושת חלקיו של המאמר מציגים, כל אחד, את אחד הראשים הללו. המאמר חותם בהתייחסות ליתרונות השימוש במשפט-וקולנוע להוראה.